ANBI

Algemeen

Stichting Hall Leeft is vanaf 1 oktober 2020 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Hall Leeft heeft haar doelstellingen, organisatie, plannen en verantwoording vastgelegd in het Beleidsplan 2020 – 2023. Onder geven wij u hiervan een samenvatting.
Het volledige Beleidsplan vindt u in de bijlage aan het einde van deze tekst.

Gegevens:

Naam: Stichting Hall Leeft
Adres: secr. Hallsedijk 5, 6975 AK  Tonden
Telefoon: 06-10868581
Website: www.hallleeft.nl
Mail: hallleeft@outlook.com
Bankrekening: NL50 RABO 0311 7900 38
KVK: 66655277
RSIN: 856647858
SBI-code 88993 / 94995

Doelstelling en visie

Eind 2015 dreigde de plaatselijke basisschool de Vossestaart in Hall haar deuren te moeten sluiten. Hiermee zou het hart uit ons dorp worden weggesneden, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien. In reactie hierop ontstond spontaan een burgerinitiatief: wat kunnen wij er, als inwoners, aan doen om sluiting te voorkomen. De eerste aanzet van Hall Leeft was geboren.

Een eerste dorpsvergadering leverde vier thema’s op waarop actie moest worden ondernomen.
Er kwam een stuurgroep met daaronder vier werkgroepen en zo werd een begin gemaakt met wat Hall Leeft zou gaan worden.

Na die eerste stappen besloten we dat we met elkaar moesten verbreden en verdiepen: veel mensen uit het dorp boden hun diensten aan, de stichting werd opgericht en er werden donateurs gevonden.

Op een volgende dorpsvergadering werd door zestig dorpelingen de basis gelegd voor de toekomst van Hall: zij bedachten samen hoe we kunnen zorgen dat Hall Leeft, Bouwt, Leert en Bruist.

Hoofdthema’s die de dorpelingen zelf bedacht hebben en waarlangs we willen kijken hoe we ons dorp nog verder kunnen verbeteren en hoe we onze dromen voor de toekomst samen vorm kunnen geven.

Ons dorp is een geweldige plek om te wonen en heeft veel te bieden. Of je nu hier wilt werken, wonen, sporten, wandelen of wilt recreëren ……….. het bruist.
Toeristen, ondernemers, potentiële bewoners moeten de weg weten te vinden naar Hall. Jongeren moeten zich kunnen vestigen in een passende woning en ouderen moeten in hun eigen vertrouwde omgeving de zorg krijgen die ze verdienen.

Door de inzet en het enthousiasme van het hele dorp krijgt de toekomst vorm.

Een toekomst waar iedereen van harte aan meewerkt!

Bestuur en organisatie

Stichting Hall Leeft bestaat uit een centrale stuurgroep met daaronder zelfstandig functionerende werkgroepen. De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit 3 personen:

 • Lisette Bosch                      – Voorzitter
 • Lammert Hissink               – Secretaris
 • Gerrit Kersten                   – Penningmeester

De rol van de stuurgroep bestaat uit het toezicht houden op en coördineren van alle activiteiten en het bewaken van de doelstelling van de Stichting. Zij heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en eindverantwoording.

Onder de stuurgroep geven 5 werkgroepen invulling aan de gedefinieerde hoofdthema’s:

 • Hall Bouwt
  De werkgroep heeft als doelstelling het realiseren van woningbouw in het dorp.
  Er is een concreet plan gemaakt voor het bouwen van 24 starterswoningen midden in het dorp, zonder winstoogmerk, dus betaalbaar (177.000 tot 280.000), duurzaam, energieneutraal, bedoeld voor jonge Hallenaren, starters op de woningmarkt.
  Eind 2021 zijn de woningen opgeleverd en met een feestelijke opening eind april 2022 zal het plan na een doorlooptijd van ruim 6 jaar worden afgerond. De werkgroep blijft nog wel in functie en zoekt naar mogelijkheden voor een vervolg.
 • Hall Gastvrij
  Deze werkgroep wil Hall op de kaart zetten en laten zien dat een bezoek aan ons dorp echt de moeite waard is. De fraaie natuur met de vele wandel-, fiets- en ruiterpaden, de campings en bed & breakfasts, en de monumentale 14e-eeuwse Ludgerus kerk. Recreatie behouden en uitbreiden, zorgen dat de infrastructuur op orde is, dorpsschoonmaak, voldoende plekken langs de routes om te zitten en te parkeren, georganiseerde wandelingen met gids.
 • Hall Communiceert
  De werkgroep is verantwoordelijk voor communicatie in de breedste zin van het woord.
  Een actuele website, frequent gebruik van beschikbare Social Media, zichtbaar zijn in de lokale pers, ieder kwartaal een nieuwsbrief, niet alleen digitaal maar ook op papier, huis-aan-huis verspreid.
 • Hall Bruist
  De werkgroep coördineert en organiseert de activiteiten en evenementen in het dorp. Daarnaast worden ook activiteiten die de afgelopen jaren buiten beeld raakten (intocht Sinterklaas, Oranjefeest enz.) weer nieuw leven in geblazen
 • Hall onder 1 Dak
  De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om in Hall een centrale ruimte te creëren waar alle verenigingen, stichtingen, groeperingen, clubs enz. gebruik van kunnen maken. Eén gebouw waar iedereen terecht kan en zich thuis voelt en waar bijvoorbeeld ook een kinderopvang, vergaderruimte en het geven van een feestje tot de mogelijkheden behoort.

Voor een aantal thema’s is geen eigen werkgroep in het leven geroepen, maar wordt samengewerkt met de al in het dorp aanwezige “partners”. Deze “partners” zien wij als volwaardig onderdeel van de Hall Leeft-organisatie maar zij hebben wel hun eigen werkterrein, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Door nauw samen te werken kunnen we elkaar helpen en versterken.

 • Kindcentrum “de Vossestaart”
  De school zat in zwaar weer en sluiting dreigde. Maar door al onze activiteiten is het tij gekeerd. De school groeit weer. School en gemeenschap betrekken elkaar bij elkaars activiteiten en daarmee is de school weer het middelpunt van het dorp.
 • Stichting Ouderenwerk
  Hall kent een groot aantal ouderen die allemaal nog min of meer zelfstandig wonen. Stichting Ouderenwerk is hun eerste belangenbehartiger en organiseert tal van activiteiten. Samen willen we de activiteiten uitbreiden, meer inhoud geven en ook de ouderen die niet zichtbaar zijn daarbij betrekken.
 • Protestantse Gemeente
  Samen met de kerk worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals de 4 mei herdenking, een herdertjestocht rond kerst en een tentdienst.
  De toekomst van de kerk, zowel de geloofsgemeenschap als het gebouw zelf, staat op dit moment behoorlijk onder druk. Onderlinge samenwerking zal de komende tijd alleen maar toenemen en noodzakelijker zijn.
 • Dorpsraad Eerbeek – Hall
  De Dorpsraad Eerbeek – Hall is het formele adviesorgaan en de gesprekspartner van de lokale overheid, de Gemeente Brummen. Door structureel betrokken te worden bij alles wat er in Hall leeft en dus goed geïnformeerd te zijn is de Dorpsraad een perfecte partner voor al onze contacten met de Gemeente en de lokale politiek.

Financiën en beloning

Algemeen

Conform de Statuten, artikel 2, heeft Stichting Hall Leeft geen winstoogmerk. De met haar activiteiten verworven inkomsten komen volledig ten goede aan de doelstellingen. Zowel bestuur als leden van de werkgroepen bestaan volledig uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Werving van gelden

Stichting Hall Leeft maakt gebruik van de onderstaande kanalen voor het werven van gelden:

 • Donateurs met een vaste jaarlijkse bijdrage (aantal 31-12-2022: 224)
 • Omzet tijdens georganiseerde activiteiten
 • Gemeentelijke en provinciale subsidies en bijdragen
 • Sponsoring
 • Eigen bijdragen / inleggelden
 • Incidentele giften en bijdragen

Beheer en besteding vermogen

Voorzitter, secretaris en penningmeester hebben ieder één stem met betrekking tot de zeggenschap over het vermogen. De penningmeester beheert de financiën en voert hiervan de administratie. Jaarlijks wordt een balans en staat van baten en lasten (jaarrekening) opgemaakt welke door het voltallige bestuur wordt vastgesteld. Stichting Hall Leeft zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het vermogen zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. In geval van ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.n en lasten (jaarrekening) opgemaakt welke door het voltallige bestuur wordt vastgesteld.

Bijlagen